ng4 siu2 ze2

go1 sau2 My Little AirportMy Little Airport

zok3 ci4 lam4 aa2 PP /zok3 kuk1 lam4 aa2 PP

ng4 siu2 ze2 bat1 jip6 zi1 hau6

zou6 zo2 ngan4 haang4 sap6 gei2 nin4

zeoi3 gan6 keoi5 daan1 san1

baa6 gung1 go3 jat6 zi6 gei2 jat1 go3 heoi2 nei4 deoi1 dou6

wong4 fan1 ge3 si4 hau6

sing4 tiu4 maa5 lou6 dou1 hai6 haak1 saam1 ge3 nin4 hing1 jan4 haang4 lei4 haang4 heoi2

zim1 saa1 zeoi2 tung4 kei4 taa1 kuei1 ji5 ging1 fong3 zo2 ceoi1 leoi6 daan6

keoi5 jat1 lou6 haang4

jat1 lou6 tai2 haak1 livelive

teng1 haak1 tiu4 gaai1 di1 jan4 gong2 dim2 bou6 cyu5


mou4 gei2 noi6 tin1 hoi1 ci2 haak1

haang4 dou3 si6 jau4 gaai1

ging1 gwo1 loeng5 gaan1 jat6 bun2 ye5

keoi5 dou1 hou2 soeng2 jap6 heoi2 sik6 zyu6 loeng4 laang5 hei3

bat1 gwo1 gam3 hou2 ci5 bong1 can3 zo2 mou4 baa6 si5 ge3 sik6 dim3

zeoi3 hau6 keoi5 jau4 jyu6 zo2 jat1 zan6

dou1 hai6 hai2 siu2 faan3 maai5 zo2 loeng5 go3 gat1 faan1 si6 wai1 kuei1

co5 hai2 sap6 zi6 gaai1 hau2 ge3 maa5 lou6 bin1

jat1 lou6 sik6 jat1 lou6 jau5 di1 loeng4 fung1


zau6 zoi6 taa1 co5 haa5 dik1 naa5 go3 seon3 gaan1

taa1 ging2 jau5 cin4 so2 mei6 jau5 dik1 taan3


sik6 sik6 haak1 jau5 jan4 man6 keoi5 jiu1 m4 jiu1 seoi2

jau5 jan4 man6 keoi5 heoi2 m4 heoi2 sam1 seoi2 ging2 cyu5 sing1 wun4

jau5 go3 neoi5 zai2 zi2 zyu6 taai3 zi2 fong1 hoeng3

waa6 jat1 zik6 haang4 zau6 wui6 dou3

ng4 siu2 ze2 zau2 zo2 gei2 bou6 gok3 dak1 taai3 jyun5

dou1 hai6 daap3 dei6 tit3


heoi2 dou3 jin6 coeng4

jau5 jan4 giu3 keoi5 m4 hou2 haang4 gam3 cin4

jin4 hau6        keoi5 dai6 jat1 ci3

can1 ngaan5 gin3 dou3 ceoi1 leoi6 daan6

keoi5 gan1 zyu6 daai6 gaa1

hoeng3 hau6 tan3

hoi1 ze1

dai1

haang4 faan1 cin4

loi4 loi4 wui4 wui4

gei2 nap1 ceoi1 leoi6 daan6 zi1 hau6

keoi5 jau5 zung2 cung4 mei6 si3 gwo1 ge3 gam2 gok3


si4 gaan1 dat6 jin4 hou2 maan6

zau1 wai4 hou2 zing6

keoi5 gok3 dak1 ne1 go3 seon3 gaan1

zeoi3 cin4 线sin3 ge3 jan4 hai6 zi6 gei2

hau6 min6 jung6 si6 baa1 naa4 caak3 gan2 tit3 laan4 ge3 jan4 jau6 hai6 zi6 gei2

pong4 bin1 naau6 gan2 gaai1 fong1 m4 hou2 jing2 soeng1 ge3 jan4 jau6 hai6 zi6 gei2

jyun5 cyu2 co5 gan2 gaam1 ge3 jan4 jau6 hai6 zi6 gei2

mou4 gei2 noi6 daai6 gaa1 waa6 zyun2 coeng4 heoi2 ling6 jat1 go3 ging2 cyu5

ng4 siu2 ze2 co5 hai2 hung4 绿luk6 dang1 haa5 min6 sik6 zo2 zi1 jin1


zau6 zoi6 taa1 co5 haa5 dik1 naa5 go3 seon3 gaan1

taa1 ging2 jau5 syut3 bat1 ceot1 dik1 gam2 taan3


zeoi3 hau6 fong4 bou6 cung3 ceot1 lei4

ng4 siu2 ze2 kong4 paau2 ge3 si4 hau6

ging2 jin4 paau2 dak1 faai3 gwo1 saai3 so2 jau5 ge3 jan4

keoi5 kyut3 ding6        ji5 hau6 dou1 ceot1 lei4

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~