zin3 zaang1

go1 sau2 can4 gun1 hei1

zok3 ci4 MCMC jan4 && can4 siu2 kei4 && can4 wun6 jan4 /zok3 kuk1 zau1 git6 leon4

daa1        ngo5 ji4 gaa1 zau6 heoi2 daa1 zoeng3

daa1 suk6 jyu1 ngo5 zi6 gei2 ge3 jat1 coeng4 zoeng3

gaa2 joek6 jin6 sat6 sai3 gaai3 gan1 bun2 zau6 hai6 jat1 go3 zin3 coeng4

gam3 jat1 cai3 jin6 zoeng6 hai6 mei1 jat1 deoi3 caan4 huk6 gaa2 zoeng6

gaa2 jyu4 jin6 sat6 jiu1 ngo5 heoi2 daa1 jat1 coeng4 gaa2 zoeng3

daa1 zyu6 mat1 ye5 kei4 hou4        daa1 jat1 coeng4 dim2 joeng6 ge3 zoeng3

daa1 dak1 m4 hou2 ngo5 ge3 sang1 ming6 zau6 ci2 waa4 soeng5 geoi3 hou4

man6 dak1 m4 hou2

ngo5 jing1 goi1 man6 sang1 ming6 jat1 go3 mat1 ye5 man6 hou4

man6 ngo5        bei1 huk1 sing1 ho2 ji5 jau5 gei2 do1 gei2 do1

man6 ngo5 tung4 jiu4 jung6 mat1 ye5 hou4 gok3 ceoi1 mat1 ye5 bei1 go1

go1 mou5 sing1 ping4 ge3 sai3 gaai3

zik1 ho2 teng1 dou3 hoi2 syun4 go1 kuk1

kuk1 zung1 jan4 saan2 ge3 si4 hau6

zi2 jau5 sing6 dai1 gei2 go3 gei2 go3

ngo5 man6 ngo5        ngo5 ge3 zin3 jau5 hai6 mei1 zau6 hai6 ngo5 jat1 go3

ngo5 wai4 ngo5        ge3 sang1 ming6 zin3 dau2 jiu1 ngo5 bou2 wai6 ngo5

ngo5 waa6 ngo5        zeon3 jat1 bou6 退teoi3 jat1 bou6        ngo5 dou1 naan4 gwo1

ngo5 soeng2 gwo1        fong3 hei3 ngo5        m4 zoi3 sik1 fan1 deoi3 co3

sing4 jat6 gu3 cin4 gu3 hau6        soeng2 bat1 tau3 haang4 zo2 zyun2 jau6

si6 ngo5 daa1 dik1 zoeng3 zi6 zok3 zi6 sau6

soeng2 zoek3        gam2 zoek3        hon1 zoek3        teng1 zoek3

nang4 bat1 nang4 teng1 dou3 jau5 go3 hou4 sing1 hoeng2

si6 fau2 mui5 go3 jan4 dou1 si6 maang4 zoeng1

nei5 dik1 zi6 jin4 nang4 fau2 dong1 sau2 coeng1

jin4 hau6 zoeng1 taa1 miu4 zoi6 ngo5 san1 soeng5

nei5 dong1 ngo5 sei2        ngo5 waan4 zoi6 zaam6 zoek3

zin3 teng5 nei5 wai2 liu5        daan6 ngo5 waan4 zoi6 zin3 zoek3

zau6        naa5 mo1 jat1 geoi3 waa6        zau6 dak1 baa2 ngo5 wai2 liu5

maan6 zoek3        sam6 mo1 gwok3 kei4        seoi4 zoi6 haa5 ming6 ling4

seoi4 dik1 747747 seoi4 zai3 ngo5 sei2 ding6

seoi4 si6 ngo5 dik1 dik6 jan4

bat1 ho2 nang4 si6 hou2 jan4 si6 ban2 zat1 caa1 dik1 jan4

mou4 faat3 jung4 jan5 ze2 bat1 si6 gwan1 jan4 zam2 mo1 kok3 jing6

jat1 go3 dou1 bat1 jing6 sik1

jing4 zi1 mut6 jan4 ji6 mut6 jan4 ci4 bui3 zoek3 sai3 gaai3 dik1 fu6 daam1

teng1 ngo5 haam3 wun6 jan4 wun6 jan4

waan4 ngo5 jing4 si6 ngo5 dik1 zi6 zeon1

jau5 jat1 hak1 nei5 faat3 jin6        zing1 san4 nang4 dik6 dou2 juk6 mong6

zaap6 gwaan3 ngou4 gwo1 nei5 dik1 mong5 soeng2        nei5 so2 jau5 bei1 soeng1

sei2 mong4 si6 fau2        ho2 nang4 si6 ngo5 sang1 ming6 dik1 gaai2 fong3

man6 tai4 si6 ngo5 zi1 ho4 si4 daan6 bat1 zi1 wai4 ho4 jiu1 gaai2 fong3

sing4 jat6 dau2 cin4 dau2 hau6        soeng2 zau2 dou1 naan4 zi6 gei2 zau2

jau5 soeng1 hau2 jau5 si4 dak1 sau2 jau5 si4 sat1 sau2 ngo5 dou1 jiu1 sau6

sing4 jat6 gu3 cin4 gu3 hau6        soeng2 bat1 tau3 haang4 zo2 zyun2 jau6

si6 ngo5 daa1 dik1 zoeng3 zi6 zok3 zi6 sau6

PangPang mai5 gou1 fung1 check one two onecheck one two one

The one and everyone is innocentThe one and everyone is innocent

Edison mcEdison mc can4 wun6 jan4

ji4 gaa1 zau6 raprap jat1 di1 ye5 gwaan1 jyu1 zin3 zaang1

sai3 soeng5 mau5 di1 gok3 lok6 mui5 jat6 dou1 jau5 zin3 zaang1 faat3 sang1

mui5 jan4 dou1 caam1 jyu4 mui5 jan4 dou1 jau5 noi6 sam1 dau2 zaang1

ngai4 him2 ge3 hai6 zin3 coeng4 soeng5 coeng1 lam4 daan6 jyu5

hyut3 juk6 waang4 fei1

ngai4 him2 ge3 hai6 zi1 mei1 gaa1 seon4 coeng1 sit6 gim3

hau2 mut3 waang4 fei1

ne1 sau2 go1 hai6 jat1 coeng4 zin3 zaang1        saam1 go3 lip6 juk6 ze2

nei5 tung4 ngo5 tung4 keoi5 bin1 go3

ho2 ji5 syun2 zaak6 zou6 pong4 gun1 ze2

mou4 jan4 wui6 zung1 ji3 gin3 dou3        bin3 dei6 sei2 ze2

mou4 jan4 wui6 zung1 ji3 zou6        zin3 dei6 gei3 ze2

m4 soeng2 zi1 dou6 mat1 ye5 giu3 zou6 zin3 zaang1 zeoi6 haang4

sing6 hai6 zi1 dou6 ne1 dou6 faat3 leot6 m4 bou2 zoeng3 so2 jau5 ge3 jan4

zi6 gei2 zou6 gwan1 bei6 ging3 coi3        zi6 gei2 daa1 zi6 gei2 ge3 zoeng3

zi6 gei2 fu1 lou5 zi6 gei2        zi6 gei2 wan6 zi6 gei2 ge3 zoeng3

sing4 jat6 jiu1 ming4 jiu1 lei6        cung3 cung3 cung3 cung4 mei6 sik1 sei2

zoi3 bat1 fan1 zin3 coeng4 uk1 kei5

oi3 jan4 zi1 gei2        ngo5 soeng2 sing1 lei6

haang4 waak6 kei5 jyu4 zin3 dei6        han2 soeng2 sei2 ji4 mei6 gam2 sei2

si6 ngo5 soeng2 dak1 taai3 zeon2 jiu1 zaang1 hei3

sing4 jat6 dau2 cin4 dau2 hau6        soeng2 zau2 dou1 naan4 zi6 gei2 zau2

jau5 soeng1 hau2        jau5 si4 dak1 sau2

jau5 si4 sat1 sau2        ngo5 dou1 jiu1 sau6

sing4 jat6 gu3 cin4 gu3 hau6        soeng2 bat1 tau3 haang4 zo2 zyun2 jau6

si6 ngo5 daa1 dik1 zoeng3 zi6 zok3 zi6 sau6

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~